បេសកម្ម & ទស្សនៈវិស័យរបស់យើង

Ms Chan Noun (79 ys)

ទស្សនៈវិស័យ

សង្គមមួយដែលមនុស្សចាស់គ្រប់រូបនាំមកនូវភាពថ្លៃថ្នូរ ភាពសកម្ម សុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាពជីវិត។

បេសកម្ម

ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ដែលងាយរងគ្រោះ ដើម្បីបន្លឺនូវសំឡេង និងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិនៃការថែទាំសុខភាព សេវាសង្គម សេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខផ្លូវកាយ និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមចំណែកផ្តល់វិភាគទានដ៏សកម្មរបស់មនុស្សចាស់ ព្រមទាំងការរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសង្គម។