ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជំនាញចំនួន ៩នាក់ ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានការជឿជាក់ថាអង្គការនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនស្របតាម ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ។

  • Ms. Nut Annie, Chair
  • Ms. Uk Top Tosseda, Vice-chair
  • Mr. Chann Savoeung, Treasurer
  • Ms. Meredith Wise, Board Member
  • Mr. Men Bunleng, Board Member
  • Ms. Ly Vichuta, Board Member
  • Mr. Cedric Janclose, Board Member