ទិន្ន័យ ស្តីពីមនុស្សចាស់

ពិភពលោកមានមនុស្សវ័យចាស់ ហើយយើងក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វាដែរ។ តាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើង ឃើញថាមានលើទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនវ័យចាស់ និងនិន្នាដការដូចខាងក្រោម។