រៃអង្គាស ជាមួយពួកយើង

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា ពិតជាចង់សហការចូលរួមជាដៃគូជាមួយអ្នក ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកលើ ទៅលើកម្មស្វែងរកការគាំទ្រ តាមរយៈការរៃអង្គាសនានា។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរសំរាប់ប្រជាជនវ័យចាស់នៅកម្ពុជា។

មានវិធីជាច្រើន​ ដើម្បីធ្វើការរៃអង្គាស ដោយកុំគិតថាវាធំពេក ឬតូចពេកនោះទេ។ មនុស្សមួយចំនួនស្នើសុំការបរិច្ចាគសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតរបស់ពួកគេ ឬស្នើសុំការឧបត្ថម្ភពីមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួក ដើម្បីឲ្យគេបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងអ្វីមួយ ឬសូម្បីតែការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គាស។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៃអង្គាស សម្រាប់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា ហើយចង់ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់មនុស្សចាស់។ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាម ed@helpagecambodia.org.