ក្រុមការងារ

ក្រុមការងារដែលកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់មនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា។

Mr. Vira

លោក ទុំ វីរ៉់ា

នាយកប្រតិបត្តិ

Mrs. Sreyvin

កញ្ញា ស្រេង ស្រីវីន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

Mrs. Leakhena

លោកស្រី អ៊ុក លក្ខិណា

ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍

Mr. Bunret

លោក វ៉ន ប៊ុនរ៉េត

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកការគាំទ្រ

Mr. Chhunly

លោក ឌី ឈុនលី

ប្រធានផ្នែកគាំទ្រការងារសហគមន៍

Mrs. Nary

កញ្ញា ពៅ ស៊ុនណារី

មន្តី្រសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្សជាន់ខ្ពស់

Mrs. Sampov

លោកស្រី​ ប៊ុន សំពៅ

មន្ត្រីផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍

Mrs. Samphoan

លោកស្រី ម៉ែន សំភ័ណ

មន្ត្រីផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍

Mr. Kakvey

លោក ពេជ្រ កវីដន្ត្រី

មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនង

Mr. Hang

លោក ជីវ ហាំង

មន្រ្តីផ្នែកគណនេយ្យ និងទុនបង្វិល

Mr. Vireak

លោក ពាន វីរៈ

មន្ត្រីផ្នែកថែទាំ និងសុខភាព

Mr. Sony

លោក សុខ សូនី

មន្ត្រីផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍

Mr. Bunna

លោក ជ័យ ប៊ុនណា

មន្ត្រីផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍

Mrs. Seamngor

កញ្ញា អ៊ឹម សៀមង៉ោ

ជំនួយការផ្នែកយុទ្ធនាការណ៍ និងស្វែងរកការគាំទ្រ

Mr. Joshua

លោក សុទ្ធ ឫទ្ធាយូសេ្វ

ជំនួយការផ្នែកទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ

Mrs. Sreynit

កញ្ញា សូ ស្រីនីត

អ្នកហាត់ការផ្នែកជំនួយការអភិវឌ្ឍសហគមន៍

Mrs. Sreyroth

កញ្ញា ឈឿង ស្រីរ័ត្ន

ជំនួយការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

Mr. Chhut

លោក ឈុំ ឈុត

ជំនួយការសហគមន៍ និងអ្នកបើកបរ