សមាគម សហព័ន្ធមនុស្សចាស់

សហព័ន្ធមនុស្សចាស់ កើតចេញសមាគមមនុស្សចាស់ចំនួន ៥ ឬច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នា។ សហព័ន្ធមនុស្សចាស់បានផ្តល់នូវវេទិកាដ៏សំខាន់មួយដល់មនុស្សចាស់ ឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងពង្រីកសកម្មភាពរួមរបស់សមាគមមនុស្សចាស់។

ក្នុងរយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំកន្លងមក OPAs បានកលាយទៅជាយន្តការគាំទ្រ និងបណ្តាញសុវត្ថិភាពមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់តាមរយៈសកម្មភាពសមូហភាពដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯង និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

ការបង្កើតសហព័ន្ធនាំមកនូវការរួបរួមគ្នារបស់សមាគមមនុស្សចាស់ ដើម្បីបន្លឺឡើងនូវបញ្ហារបស់មនុស្សចាស់ និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍។ ធនធានជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យទៅសហព័ន្ធមនុស្សចាស់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសហព័ន្ធឲ្យកាន់តែរឹងមាំ និងរួបរួមគ្នាឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហារបស់មនុស្សចាស់។

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាជម្រុញឲ្យមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅក្នុង OPA និងសមាជិកភាពរបស់សហព័ន្ធ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំលេងស្មើគ្នារបស់បុរស និងស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍។ សមាគមសហព័ន្ធ ទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការជួលត្រាក់ទ័រ និងសកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់។ ពួកគេរួមគ្នាដើម្បីជួបជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងមនុស្សចាស់តាមរយៈ យុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រ ជាសកល។

មកទល់បច្ចុប្បន្ន អង្គការមនុស្សចាស់បានចូលរួមគាំទ្រ ការបង្កើតសមាគមសហព័ន្ធមនុស្សចាស់ចំនួន ៨ ដោយមានសមាជិកប្រមាណជាង ១៧,០០០នាក់ ដោយក្នុងនោះ ៦០%ជាស្ត្រី។ សហព័ន្ធទាំងអស់បានចុះបញ្ជីរួចរាល់ជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។