ឯកសារបោះផ្សាយ

នៅទីនេះអ្នកអាចស្វែងរកឯកសារផ្សព្វផ្សាយដោយឥតគិតថ្លៃពីពួកយើង។ ចុចពាក្យ ទាញយក ដើម្បីទទួលបានជាឯកសារអេឡិចត្រូនិច។

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្ដីពី តម្រូវការ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សវ័យចាស់

ការសិក្សានេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីតម្រូវការ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សវ័យចាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាព និងការថែទាំសុខភាព ឱកាសសេដ្ឋកិច្ច  ការពឹងផ្អែកទៅលើគ្រួសារ កិច្ចគាំពារសង្គម និងការរួមចំណែកនៅក្នុងសហគមន៍។

ធ្យូងជីវសាស្រ្ត ឬ Biochar

ធ្យូងជីវសាស្ត្រ ឬ BIOCHAR គឺជាប្រភេទជីវឧស្ម័នមួយដែលជួយកែលំអរ និងបង្កើននូវគុណភាពដី សម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្ម ព្រមទាំងជួយធ្វើអោយបរិស្ថានកាន់ប្រសើរឡើង។…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៩

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា មានកម្មវិធីចម្បងៗចំនួនបី គឺ៖

១. ការរៀបចំយន្តការបណ្តាញសុវត្ថិភាពសង្គម ក្រៅផ្លូវការ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចមនុស្សចាស់

២. ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការត្រៀមបង្ការជាមួយគ្រោះមហន្តរាយ…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៨

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា មានកម្មវិធីចម្បងៗចំនួនបី គឺ៖

១. ការរៀបចំយន្តការបណ្តាញសុវត្ថិភាពសង្គម ក្រៅផ្លូវការ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចមនុស្សចាស់

២. ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការត្រៀមបង្ការជាមួយគ្រោះមហន្តរាយ…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៧

មកទល់ចុងឆ្នាំ២០១៧ អង្គការមនុស្សចាស់ និងសមាគមមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងដៃគូរ បានសម្របសម្រួលបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ចំនួន១៥៦ សមាគម និងសមាគមសហព័ន្ធចំនួន ០៨ រួចមកហើយ។ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៧ បើទោះបី…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៦

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ អង្គការបានបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពរបស់សមាគមមនុស្សចាស់ដែលមានស្រេច ហើយបានពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនចាប់យកដៃគូរថ្មីៗក្នុងខេត្តសៀមរាប។ បន្ទាប់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីដៃគូរ អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា បានផ្តល់…

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០

ការកើនឡើងនៃប្រជាជនវ័យចាស់នៅកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមក្រោយគេបន្តិច បើធៀបនឹងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀត ដោយសន្ទុះនៃការកើនឡើងរបស់ប្រជាជនវ័យចាស់បានចាប់ផ្តើមមាននៅក្នុងទសវត្សរ៍ទីមួយនៃសតវត្សរ៍នេះ។

ផែនការសកម្មភាព ២០១៨-២០២០ នៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០

គោលនយោបាយជាតិកម្ពុជាស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០ ដែលទទួលបានការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ជាផែនទីតម្រង់ផ្លូវមួយដែលមានរយៈពេលវែង មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ…

Protecting Health and Livelihoods of Older People and their Families in Cambodia from COVID-19 through Inclusive Preparedness and Response

COVID-19 is a new disease that causes
respiratory infection, which can be fatal,
particularly in older age.

បណ្តាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជា (CAN)

បណ្តាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជា (CAN) គឺជាវេទិកា និងជាបណ្តាញមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រីក និងបន្លឺនូវសំឡេងរបស់មនុស្សចាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

HelpAge Cambodia (HAC)

HelpAge Cambodia (HAC) is the leading agency on ageing in Cambodia. HAC has worked together with older people in Cambodia for over 28 years, through Older People’s Associations (OPAs).