នៅទីនេះអ្នកអាចស្វែងរកឯកសារផ្សព្វផ្សាយដោយឥតគិតថ្លៃពីពួកយើង។ ចុចពាក្យ ទាញយក ដើម្បីទទួលបានជាឯកសារអេឡិចត្រូនិច។

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០២១

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយ ដែលធ្វើការជាមួយមនុស្សចាស់ និងដើម្បីមនុស្សចាស់។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ អង្គការបានប្តូរឈ្មោះពី អង្គការជួយជនចាស់ជរា អន្តរជាតិ ដែលជាអង្គការមានលក្ខណៈបណ្តាញសកលមួយទៅជាអង្គការក្នុងស្រុក…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០២0

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយ ដែលធ្វើការជាមួយមនុស្សចាស់ និងដើម្បីមនុស្សចាស់។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ អង្គការបានប្តូរឈ្មោះពី អង្គការជួយជនចាស់ជរា អន្តរជាតិ ដែលជាអង្គការមានលក្ខណៈបណ្តាញសកលមួយទៅជាអង្គការក្នុងស្រុក…

ចំណូលរបស់មនុស្សវ័យចាស់ និងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា នៅអំឡុងពេលជម្ងឺកូវីដ១៩ និងលើសពីនេះ

ការសិក្សានេះមានគោលបំណង បង្កើនការយល់ដឹង និងចងក្រងពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សវ័យចាស់ជាស្ត្រី និងបុរសនៅកម្ពុជា និងកង្វល់ព្រមទាំងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងភាពក្រីក្រ សន្តិសុខប្រាក់ចំណូល និងលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការទទួលបានគាំពារសង្គម…

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្ដីពី តម្រូវការ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សវ័យចាស់

ការសិក្សានេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីតម្រូវការ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សវ័យចាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាព និងការថែទាំសុខភាព ឱកាសសេដ្ឋកិច្ច  ការពឹងផ្អែកទៅលើគ្រួសារ កិច្ចគាំពារសង្គម និងការរួមចំណែកនៅក្នុងសហគមន៍។

ធ្យូងជីវសាស្រ្ត ឬ Biochar

ធ្យូងជីវសាស្ត្រ ឬ BIOCHAR គឺជាប្រភេទជីវឧស្ម័នមួយដែលជួយកែលំអរ និងបង្កើននូវគុណភាពដី សម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្ម ព្រមទាំងជួយធ្វើអោយបរិស្ថានកាន់ប្រសើរឡើង។…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៩

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា មានកម្មវិធីចម្បងៗចំនួនបី គឺ៖

១. ការរៀបចំយន្តការបណ្តាញសុវត្ថិភាពសង្គម ក្រៅផ្លូវការ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចមនុស្សចាស់

២. ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការត្រៀមបង្ការជាមួយគ្រោះមហន្តរាយ…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៨

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា មានកម្មវិធីចម្បងៗចំនួនបី គឺ៖

១. ការរៀបចំយន្តការបណ្តាញសុវត្ថិភាពសង្គម ក្រៅផ្លូវការ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចមនុស្សចាស់

២. ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការត្រៀមបង្ការជាមួយគ្រោះមហន្តរាយ…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៧

មកទល់ចុងឆ្នាំ២០១៧ អង្គការមនុស្សចាស់ និងសមាគមមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងដៃគូរ បានសម្របសម្រួលបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ចំនួន១៥៦ សមាគម និងសមាគមសហព័ន្ធចំនួន ០៨ រួចមកហើយ។ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៧ បើទោះបី…

របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៦

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ អង្គការបានបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពរបស់សមាគមមនុស្សចាស់ដែលមានស្រេច ហើយបានពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនចាប់យកដៃគូរថ្មីៗក្នុងខេត្តសៀមរាប។ បន្ទាប់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីដៃគូរ អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា បានផ្តល់…

របាយការណ៍សាវនកម្ម និងការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨

សូមអភ័យទោស ឯកសារនេះមិនមានជាភាសាខ្មែរទេ!

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០

ការកើនឡើងនៃប្រជាជនវ័យចាស់នៅកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមក្រោយគេបន្តិច បើធៀបនឹងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀត ដោយសន្ទុះនៃការកើនឡើងរបស់ប្រជាជនវ័យចាស់បានចាប់ផ្តើមមាននៅក្នុងទសវត្សរ៍ទីមួយនៃសតវត្សរ៍នេះ។

ផែនការសកម្មភាព ២០១៨-២០២០ នៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០

គោលនយោបាយជាតិកម្ពុជាស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០ ដែលទទួលបានការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ជាផែនទីតម្រង់ផ្លូវមួយដែលមានរយៈពេលវែង មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ…

ការការពារសុខភាព និងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈការត្រៀមលក្ខណៈ និងការឆ្លើយតបជារួម

សូមអភ័យទោស ឯកសារនេះមិនមានជាភាសាខ្មែរទេ!

បណ្តាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជា (CAN)

បណ្តាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជា (CAN) គឺជាវេទិកា និងជាបណ្តាញមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រីក និងបន្លឺនូវសំឡេងរបស់មនុស្សចាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា គឺជាស្ថាប័ននាំមុខគេដែលធ្វើការជាមួយមនុស្សចាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា បានធ្វើការជាមួយមនុស្សចាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង ២៨ឆ្នាំហើយ តាមរយៈសមាគមមនុស្សចាស់ (ស.ម.ច)។