ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយពួកយើង

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាផ្តោតលើការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដែលមានបទពិសោធជំនាញដើម្បីជួយកសាងសមត្ថភាព អភិវឌ្ឍដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងអង្គភាព។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើការជាមួយអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា ជាបុគ្គលដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងជំនាញជាក់លាក់ និងមានឆន្ទៈធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីចែករំលែក និងការសហការ។

គួរឲ្យសោកស្តាយ អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា មិនទទួលយកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលខ្លីទេ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងតិច ២ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយពួកយើង សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកហើយប្រាប់យើងពីអ្វីដែលអ្នកអាចនាំយកពួកយើង។